اخبار

گزارش جلسه هوانيروز با حضور فرماندار محترم كرمان و تعدادي از مسئولين ادارات استان

پس از دريافت دعوت فرمانداري مبني بر حضور در جلسه شهرك هوانيروز با موضوع بررسي و رفع مشكلات هوانيروز رياست كارخانه در جلسه حضور يافتند و پس از طرح مشكلات اهالي هوانيروز به دليل نزديكي به كارخانه سيمان و خروج فيلترها از مدار به خصوص در ساعات شبانه ، در فرصت كوتاهي كه به ايشان داده شد ، به شرايط مناسب زيست محيطي كارخانه اشاره نمودند و فرمود