سهامداران

سرمایه شرکت

سرمايه اوليه شركت در بدو تاسيس مبلغ 160 ميليون ريال بوده است و تا اين تاريخ طي 16 مرحله نهايتا" درتاريخ 5/9/1385 طبق تصميم مجمع عمومي فوق العاده به 220.320 ميليون ريال افزايش يافت كه مراتب در ارديبهشت ماه سال 1386 اداره ثبت شركتهاي كرمان به ثبت رسيد .

ترکیب سهامداران

 

جدول سهامداران شرکت به تاریخ 1393/05/12

درصد مالكيت

تعداد سهام

سهامداران

55/89

123129700

شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان ( سيدكو )

6/34

13979247

شركت سرمايه گذاري ملي ايران - سما

5

11025674

شركت گروه سرمايه گذاري بانك مسكن ( سهامي عام )

2/73

6018753

شركت سرمايه گذاري تدبير ( سهامي خاص )

2/13

4703338

شركت سهامي بيمه ايران

1/08

2369456

شركت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه (سهامي خاص )

26/82

59093832

سايرسهامداران *

100

220.320.000

جمع كل