سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

مشخصات سیمان:

سیمان پوزولانی ویژه جهت استفاده در ساخت سدها و بتن ریزی های بسیار حجیم که نیاز به حرارت هیدراسیون بسیار کم می باشد استفاده می شود. درصد پوزولان موجود در سیمان با توجه به درخواست و نظر مشتریان بین 15 تا 30 درصد قابل تنظیم می باشد.

 

Special Pozzolanic Portland Cement

Chemical Analysis

Requirement

According to:

Component

 

Results

ISIRI 3432

Loss on Ignition

%

2.1

Max = 5

SiO2

%

28.3

-

Al2O3

%

8.6

-

Fe2O3

%

4.2

-

CaO

%

52.4

-

MgO

%

1.8

Max = 5

SO3

%

2.4

Max = 4

Cl

%

-

Max = 0.1

Insoluble Residue

%

-

-

Free CaO

%

1.6

-

Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)

%

1.2

-

C3S

%

-

-

C2S

%

-

-

C3A

%

-

-

C4AF

%

-

-

Physical Tests

 

Fineness

 

Blaine

(cm2/g)

3531

Min = 3200

Residue On Sieve 90µ

%

5.0

-

Setting Time

Initial

Minute

170

Min = 60

Final

Hour

3:20

Max = 7

Compressive Strength:

2 Days

Kg/cm2

-

-

3 Days

"   "

210

Min=100

7 Days

"   "

240

Min=175

28 Days

"   "

350

Min=315

Soundness

Autoclave Expansion

%

0.1

Max=0.8