اعضاء هیئت‌ مدیره

 

  • نام عضو هیئت مدیره: شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان (سهامي خاص)
    • نام نماینده عضو حقوقی: فريدون رحماني
    • سمت: مديرعامل و عضو هیئت مدیره
    • موظف
    • مدرک تحصیلی: فوق ليسانس

 

  • نام عضو هیئت مدیره: شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)
    • نام نماینده عضو حقوقی: حسين صفري
    • سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
    • غیر موظف
    • مدرک تحصیلی: دكترا

 

  • نام عضو هیئت مدیره: شرکت سيمان مازندران (سهامي عام)
    • نام نماینده عضو حقوقی: جواد سلطاني نژاد
    • سمت: عضو هیئت مدیره
    • غیر موظف
    • مدرک تحصیلی: دكترا

 

  • نام عضو هیئت مدیره: شرکت سيمان شمال (سهامي عام)
    • نام نماینده عضو حقوقی: داود خاني
    • سمت: عضو هیئت مدیره
    • موظف
    • مدرک تحصیلی: فوق ليسانس

 

  • نام عضو هیئت مدیره: شرکت سيمان فيروزکوه (سهامي خاص)
    • نام نماینده عضو حقوقی: فرود عزيزي طاس احمدي
    • سمت: رئیس هیئت مدیره
    • غیر موظف
    • مدرک تحصیلی: ليسانس