اعضاء هیئت‌ مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره نام نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان (سهامي خاص) محمدعلی احمدزاد اصل مديرعامل و عضو هیئت مدیره موظف دکترا
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام) عباس کفاش تهراني نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
شرکت سيمان مازندران(سهامي عام) جواد سلطاني نژاد عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا
شرکت سيمان شمال(سهامي عام) رضا اسماعيلي عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
شرکت سيمان فيروزکوه(سهامي خاص) فرود عزيزي طاس احمدي رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس