سهامداران

 

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان ( سيدكو ) 373.352.131 56.49
شركت سرمايه گذاري ملي ايران - سما 41.937.740 6.34
سایر اشخاص حقوقی 70.558.830 10.68
سایر اشخاص حقیقی 175.111.299 26.49
جمع كل 660.960.000 100