سیمان مركب ( نوع الف 32/5 )

این نوع سیمان در گروه سيمانهاي آميخته قرار دارد و در دو نوع الف و ب توليد مي شود .

در نوع الف كه اكثر 20 مواد افزودني معدني با صنعتي به كلينكر اضافه مي شود در كليه فعاليت هاي ساختماني از جمله فونداسيون ها قابل استفاده است .

در مقايسه با سيمان نوع دو اگرچه درصد كلينكر از 96 درصد به 80 درصد كاهش مي يابد اما طبق استاندارد ملي ايران مقاومت 28 روزه آن حداقل بايستي 32/5 مگا پاسكال باشد.

مشخصات فنی

*Chemical Analysis
%4.0
-
Loss on Ignition
%23.1
-
SiO2
%6.1
-
Al2O3
%3.7
-
Fe2O3
%58.7
-
CaO
%2.2
Max = 5
MgO
%2.1
Max = 3.5
SO3
%0.03
Max = 0.1
Cl
-
-
Insoluble Residue
%1.5
-
Free CaO
-
-
Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)
-
-
C3S
-
-
C2S
-
-
C3A
-
-
C4AF
cm2/g)3400)
Min = 2800
*Physical Tests
%3.0
-
Fineness/Blaine
Minute170
Min = 75
Fineness/Residue On Sieve 90µ
Hour 3:20
Max = 6
Setting Time/Initial
Kg/cm2 160
-
Setting Time/Final
230 Kg/cm2
Min=160
Compressive Strength/3 Days
Kg/cm2 340
Min=325
Compressive Strength/7 Days
%0.08
Max=0.8
Compressive Strength/28 Days
Soundness/Autoclave Expansion