سیمان پرتلند نوع پنج

 این نوع سیمان در مقابل حمله سولفات ها مقاومت خوبی دارد و در جاهايي كه خاك ها و یا آب های زیرزمینی مقدار زيادي سولفات دارند مناسب مي باشد و به دلیل گرمای هیدراسیون كم در بتن ريزي های حجيم و سد سازي ها مصرف مي گردد. این نوع سیمان دارای درصد آلکالی کمی می باشد (آلکالی کل در حدود 0.8 درصد) و در محیط هایی که خطر انجام واکنش مخرب سیلیس و قلیایی وجود دارد ترجیح داده می شود.

مشخصات فنی

*Chemical Analysis
%1.30
Max = 3
Loss on Ignition
%21.69
-
SiO2
%3.81
-
Al2O3
%4.26
-
Fe2O3
%63.66
-
CaO
%2.00
Max = 5
MgO
%2.10
Max = 2.3
SO3
-
-
Cl
%0.50
Max = 0.75
Insoluble Residue
%1.00
-
Free CaO
%0.90
-
Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)
%56.4
-
C3S
%19.7
-
C2S
%2.9
Max = 5.0
C3A
%13.0
-
C4AF
(cm2/g) 3100
Min = 2800
*Physical Tests
%1.8
-
Fineness/Blaine
Minute 150
Min = 45
Fineness/Residue On Sieve 90µ
Hour 3
Max = 6
Setting Time/Initial
Kg/cm2 240
Min=85
Setting Time/Final
Kg/cm2 330
Min=150
Compressive Strength/3 Days
Kg/cm2 450
Min=270
Compressive Strength/7 Days
%0.10
Max=0.8
Compressive Strength/28 Days
Soundness/Autoclave Expansion